Lokalny Program Rewitalizacji uchwalony

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2018

Lokalny Program Rewitalizacji uchwalony !

W styczniu zakończono prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023.

 - Ostatnie miesiące ubiegłego roku były dla Urzędu Miasta i Gminy pod tym względem bardzo pracowite. Przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych, gromadzenie danych, opracowanie treści dokumentu czy promocja projektu to tylko niektóre z zadań jakie wykonaliśmy, aby zrealizować operację. – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Człopa – Po przewie świątecznej zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą całe zadanie i przedstawiliśmy gotowy dokument do uchwalenia przez Radnych. Teraz czekamy już tylko na opinię ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, aby móc umieścić nasz Program w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. 

 10 stycznia 2018 roku podczas sesji nadzwyczajnej Rada Miejska w Człopie uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 (uchwała nr XXX/227/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023).

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 oparto na diagnozie problemów w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. W ten sposób zidentyfikowano obszar zdegradowany, a następnie w wyniku ponownej, dogłębnej diagnozy wyznaczono obszar rewitalizacji.

Działania przestrzenno-funkcjonalne będą miały doprowadzić do poprawy stanu technicznego obiektów i usług, nadaniu nowych funkcji zdegradowanym obszarom. Działania społeczne z kolei przyczynią się do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych. Działania techniczne wpłyną na ograniczenie procesu niszczenia pod względem technicznym obiektów budowlanych. I wreszcie działania środowiskowe doprowadzą do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Postanowiono, że działania rewitalizacyjne będą prowadzone w oparciu o potrzeby mieszkańców wynikające z zidentyfikowanych problemów i ukierunkowane zostaną na eliminację lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk. Na tej podstawie określono cel nadrzędny, dwa cele główne i odpowiadające im kierunki działań oraz zaplanowano konkretne działania przestrzenno-funkcjonalne, społeczne, środowiskowe i techniczne dążące do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Celem głównym nr 1 rewitalizacji terenu wskazanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 jest ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych obszaru rewitalizacji. Kierunki, w jakich powinny zmierzać podejmowane w poszczególnych sferach działania  to aktywizacja społeczna, wykorzystanie potencjału osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, podniesienie poziomu bezpieczeństwa obszaru rewitalizacji oraz walka z ubóstwem.  W ramach tego celu zaplanowano podjęcie konkretnych działań społecznych: utworzenie programu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszary rewitalizacji (pod roboczym tytułem „Aktywny znaczy społeczny”) oraz miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej – powołanie spółdzielni socjalnej „Wspólni” dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, przeprowadzenie przez Posterunek Policji cyklu wykładów, akcji i spotkań (w ramach budowania bezpieczeństwa obszaru rewitalizacji), a także realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Człopie.

Celem głównym nr 2 jest uporządkowanie oraz nadanie nowych funkcji wybranym przestrzeniom i obiektom na obszarze rewitalizacji, które służą ograniczeniu negatywnych zjawisk. Wskazane zostały następujące kierunki działań: modernizacja istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej oraz rozwój nowej infrastruktury społecznej i technicznej obszaru rewitalizacji. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 wskazano następujące konkretne działania przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe: modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Mielęcinie oraz zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej jako miejsce służące rozwiązywaniu problemów społecznych obszaru rewitalizacji, rewitalizacja centrum Człopy wraz z terenami przyległymi na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i eliminacji negatywnych zjawisk w podobszarze rewitalizacji Człopa, zagospodarowanie parku przy ul. Strzeleckiej jako miejsca aktywizacji społecznej i animacji lokalnej, dostosowanie infrastruktury rejonu ul. Brzozowej do zmieniających się funkcji obszaru – wsparcie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020”.

Dodatkowo, obok głównych projektów rewitalizacyjnych, zaplanowano także przedsięwzięcia uzupełniające. Zadania te również przewidują działania z zakresu społecznego, środowiskowego, technicznego i przestrzenno-funkcjonalnego. Lista przedstawia się następująco: doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie, modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa oraz remizy OSP w Człopie i Stadionu Miejskiego w Człopie, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Człopie, modernizacja hydroforni w Mielęcinie, świadczenie usług animacji lokalnej dla mieszkańców gminy, zatrudnienie psychologa w Szkole Podstawowej w Człopie.

Zainteresowanych odsyłamy do lektury dokumentu na stronę BIP Gminy Człopa (zakładka „Uchwały”): http://www.bip.czlopa.pl/unzip/2071.dhtml

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Rewitalizacja-zakończenie

  Rewitalizacja-zakończenie

 • Powiększ zdjęcie Rewitalizacja-zakończenie

  Rewitalizacja-zakończenie

 • Powiększ zdjęcie Rewitalizacja-zakończenie

  Rewitalizacja-zakończenie

 • Powiększ zdjęcie Rewitalizacja-zakończenie

  Rewitalizacja-zakończenie

 • Powiększ zdjęcie Rewitalizacja-zakończenie

  Rewitalizacja-zakończenie

 • Powiększ zdjęcie Rewitalizacja-zakończenie

  Rewitalizacja-zakończenie

 • Powiększ zdjęcie Rewitalizacja-zakończenie

  Rewitalizacja-zakończenie